NATO på svenska

Nordatlantiska fördraget Washington D.C.

Parterna i detta fördrag bekräftar på nytt sin tro på syftena och principerna i Förenta nationernas stadga och sin önskan att leva i fred med alla folk och alla regeringar. De är fast beslutna att skydda sina folks frihet, gemensamma arv och civilisation, grundat på principerna om demokrati, individuell frihet och rättsstatsprincipen. De syftar till att främja stabilitet och välbefinnande i Nordatlanten. De är fast beslutna att förena sina ansträngningar för kollektivt försvar och för att bevara fred och säkerhet. De samtycker därför till detta nordatlantiska fördrag:

Artikel 1

Parterna åtar sig, i likhet med Förenta nationernas stadga, att lösa alla internationella tvister där de kan vara inblandade med fredliga medel på ett sådant sätt att internationell fred och säkerhet och rättvisa inte äventyras och att i sina internationella förbindelser avstå från hot om eller användning av våld på något sätt som strider mot Förenta nationernas syften.

Artikel 2

Parterna kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av fredliga och vänskapliga internationella förbindelser genom att stärka sina fria institutioner, genom att skapa en bättre förståelse för de principer som ligger till grund för dessa institutioner och genom att främja villkoren för stabilitet och välbefinnande. De kommer att försöka undanröja konflikter i sin internationella ekonomiska politik och uppmuntra ekonomiskt samarbete mellan alla.

Artikel 3

För att mer effektivt uppnå målen i detta fördrag kommer parterna, var för sig och gemensamt, genom kontinuerlig och effektiv självhjälp och ömsesidigt bistånd, att upprätthålla och utveckla sin individuella och kollektiva förmåga att stå emot väpnade angrepp.

Artikel 4

Parterna kommer att samråda när någon av parterna anser att någon av parternas territoriella integritet, politiska oberoende eller säkerhet hotas.

Artikel 5

Parterna är överens om att ett väpnat angrepp mot en eller flera av dem i Europa eller Nordamerika skall betraktas som ett angrepp mot dem alla, och följaktligen är de överens om att var och en av dem, om ett sådant väpnat angrepp inträffar, i utövandet av rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar som erkänns i artikel 51 i Förenta nationernas stadga. bistå den eller de parter som angripits på detta sätt genom att omedelbart, var och i samförstånd med de andra parterna vidta sådana åtgärder som den anser nödvändiga, inbegripet användning av väpnat våld, för att återställa och upprätthålla säkerheten i Nordatlanten. Varje sådant väpnat angrepp och alla åtgärder som vidtas till följd av detta skall omedelbart rapporteras till säkerhetsrådet. Sådana åtgärder skall upphöra när säkerhetsrådet har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att återställa och upprätthålla internationell fred och säkerhet.

Artikel 6

Vid tillämpningen av artikel 5 anses ett väpnat angrepp mot en eller flera av parterna innefatta ett väpnat angrepp

• på någon av parternas territorium i Europa eller Nordamerika, på de algeriska departementen i Frankrike 2, på Turkiets territorium eller på öarna under någon av parternas jurisdiktion i Nordatlanten norr om Kräftans vändkrets,

• på någon av parternas styrkor, fartyg eller flygplan, när de beger sig till eller över dessa territorier eller något annat område i Europa där någon av parternas ockupationsstyrkor var stationerade den dag då fördraget trädde i kraft eller Medelhavet eller Nordatlanten norr om Kräftans vändkrets.

Artikel 7

Detta fördrag påverkar inte och skall inte tolkas som att det på något sätt påverkar rättigheterna och skyldigheterna enligt stadgan för de parter som är medlemmar i Förenta nationerna eller säkerhetsrådets primära ansvar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet.

Artikel 8

Varje part förklarar att inget av de internationella åtaganden som nu är i kraft mellan den och någon annan av parterna eller någon tredje stat strider mot bestämmelserna i detta fördrag och åtar sig att inte ingå något internationellt engagemang i strid med detta fördrag.

Artikel 9

Parterna inrättar härmed ett råd, för vilket var och en av dem skall företrädas, för att behandla frågor som rör genomförandet av detta fördrag. Rådet skall vara så organiserat att det kan sammanträda snabbt när som helst. Rådet skall inrätta sådana underorgan som är nödvändiga. Den skall särskilt omedelbart inrätta en försvarskommitté som skall rekommendera åtgärder för genomförandet av artiklarna 3 och 5.

Artikel 10

Parterna får enhälligt uppmana alla andra europeiska stater som kan främja principerna i detta fördrag och bidra till säkerheten i Nordatlantiska området att ansluta sig till detta fördrag. Varje stat som inbjuds på detta sätt kan bli part i fördraget genom att deponera sitt anslutningsinstrument hos Förenta staternas regering. Amerikas förenta staters regering skall underrätta var och en av parterna om deponering av varje sådant anslutningsinstrument.

Artikel 11

Detta fördrag skall ratificeras och dess bestämmelser genomföras av parterna i enlighet med deras respektive konstitutionella förfaranden. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras så snart som möjligt hos Amerikas förenta staters regering, som kommer att underrätta alla andra undertecknare av varje insättning. Fördraget skall träda i kraft mellan de stater som har ratificerat det så snart ratificeringarna av majoriteten av undertecknarna, inbegripet ratificeringarna av Belgien, Kanada, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Förenade kungariket och Förenta staterna, har deponerats och skall träda i kraft gentemot andra stater den dag då ratificeringarna deponeras.

Artikel 12

Efter det att fördraget har varit i kraft i tio år, eller när som helst därefter, skall parterna, om någon av dem begär det, samråda tillsammans i syfte att se över fördraget, med beaktande av de faktorer som då påverkar fred och säkerhet i Nordatlanten, inbegripet utvecklingen av universella och regionala arrangemang enligt Förenta nationernas stadga för upprätthållande av internationell fred och säkerhet.

Artikel 13

Efter det att fördraget har varit i kraft i tjugo år får varje part upphöra att vara part ett år efter det att dess meddelande om uppsägning har meddelats Amerikas förenta staters regering, som kommer att informera de andra parternas regeringar om deponering av varje meddelande om uppsägning.

Artikel 14

Detta fördrag, av vilket de engelska och franska texterna är lika giltiga, skall deponeras i arkiven hos Amerikas förenta staters regering. Vederbörligen bestyrkta kopior kommer att överföras av den regeringen till regeringarna för andra undertecknare.

1.    Definitionen av de territorier som omfattas av artikel 5 reviderades genom artikel 2 i protokollet till Nordatlantiska fördraget om Greklands och Turkiets anslutning som undertecknades den 22 oktober 1951.

2.    Den 16 januari 1963 konstaterade Nordatlantiska rådet att de relevanta klausulerna i detta fördrag hade blivit tillämpliga från och med den 3 juli 1962, när det gällde de tidigare algeriska departementen i Frankrike.

3.    Fördraget trädde i kraft den 24 augusti 1949, efter det att ratificeringarna av alla signatärstater hade avsatts.

 

About the author

Komiker, författare och podcastare